Vedtægter

GRUNDEJERFORENINGEN KULHUSGÅRDEN VEDTÆGTER

§ 1. Formål og hjemsted

Stk. 1. Grundejerforeningen er oprettet i overensstemmelse med § 4 i ”Deklaration vedrørende  udstykningsarealer på Kulhusgården” i Hornsherred, som er tinglyst på samtlige parceller, der er udstykket fra den daværende Jægerspris kommunes arealer af Kulhusgården.

Grundejerforeningens hjemsted er Kulhuse, 3630 Jægerspris, Frederikssund kommune.

Stk. 2. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, herunder på parcelejernes vegne at foranstalte almindelig vedligeholdelse af udstykningsområdets veje, som er private fællesveje, hvis vedligeholdelse påhviler parcelejerne som vejberettigede.

§ 2. Medlemskab

Stk. 1. Parcelejerne i Kulhusgård-udstykningen er i følge § 4 i den tinglyste deklaration pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Stk. 2. Medlemskab indtræder samtidig med erhvervelsen.

Stk. 3. Et medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i restance, er pligtig at udrede hele det skyldige beløb.

Stk. 4. Skifter et medlem folkeregisteradresse, skal bestyrelsen hurtigst muligt informeres om den ny adresse.

Stk. 5. Ved ejerskifte udtræder sælger af foreningen uden krav på andel i foreningens formue.

Stk. 6. Sælger meddeler købers navn og folkeregisteradresse til bestyrelsen.

Stk. 7. Hvis et medlem (eller andre på medlemmets foranledning) forvolder skade på foreningens veje og/eller dræn, skal medlemmet genetablere det beskadigede hurtigst muligt, så alt findes i samme stand som før hændelsen. I modsat fald er bestyrelsen bemyndiget til, efter skriftligt varsel, at lade genetableringen ske for medlemmets regning.

Stk. 8. Et medlem, som på sin grund har træer, hvis rødder forårsager hævet/revnet vejbelægning, er pligtig til at stoppe skaden ved fældning eller rodskæring hurtigst muligt. Sker det ikke, er bestyrelsen bemyndiget til, efter skriftligt varsel, at lade det nødvendige arbejde udføre for medlemmets regning.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i september måned, fortrinsvis den anden søndag.

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af tid og sted samt dagsorden, skal ske på foreningens hjemmeside samt skriftligt via e-mail eller brev til hvert enkelt medlem senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Indkaldelsen skal ledsages af det reviderede regnskab, forslag til budget, evt. øvrige forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.

Stk. 5. Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bemærkninger til referatet fra senest afholdte generalforsamling

4. Godkendelse af beretning

5. Godkendelse af revideret regnskab

6. Forslag fra bestyrelse/medlemmer

7. Bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår og godtgørelse til bestyrelsen

8. Valg til bestyrelse: Lige år: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant

Ulige år: Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 4, stk. 5 og 6

10. Eventuelt

Stk.6. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest den 1. august og udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 7. Hver parcel har én stemme.

Stk. 8. Stemmeret har grundejeren eller dennes ægtefælle/samlever.

Stk. 9. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. Intet medlem kan medtage mere end én fuldmagt. Den overdrages til bestyrelsen umiddelbart før mødet.

Stk. 10. Valg og beslutninger vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, jævnfør dog stk. 9. Vedtægtsændringer dog jævnfør § 9.

Stk. 11. Afstemning skal være skriftlig, såfremt et medlem begærer dette.

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 medlemmer til bestyrelsen fremsender motiveret begæring med angivelse af dagsorden, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 13. Bestyrelsen indkalder hurtigst muligt til ekstraordinær generalforsamling. Det sker efter samme regler som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling, jævnfør stk. 3.

Stk. 14. På ekstraordinær generalforsamling gælder de samme regler vedrørende stemmeret og stemmeafgivning som på ordinær generalforsamling.

Stk. 15. Referat af generalforsamling underskrives af dirigent, formand og referent, og skal sammen med beretningen udsendes senest en måned efter mødets afholdelse, samt lægges ud på foreningens hjemmeside.

§ 4. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og vejformand.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlinger og trufne beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager grundejerforeningens løbende forretninger i overensstemmelse med foreningens formål og generalforsamlingens vedtagelser.

Stk. 5. Til at revidere regnskabet vælger generalforsamlingen 2 revisorer, som vælges på skift.

Stk. 6. Alle valg gælder for 2 år, dog vælges revisorsuppleanten hvert år.

Stk. 7. Valgbar er alene tilstedeværende skødeindehaver, eller dennes ægtefælle/samlever. Ingen kan vælges til flere poster, og samlevende kan ikke samtidig have en bestyrelsespost/revisorpost.

Stk. 8. Genvalg in absentia kan finde sted, hvis skriftligt tilsagn foreligger.

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Til foreningen betales et kontingent pr. parcel for det kommende regnskabsår. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i forbindelse med budgetbehandlingen. Jævnfør i øvrigt stk. 4.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3. Opkrævning udsendes i januar måned til betaling senest den 1. marts.

Stk. 4. Kontingentet opdeles i et kontingent til foreningens daglige drift og et kontingent til vedligeholdelse af de private fællesveje, som foreningen har vedligeholdelsespligten på (Vejfond).

Der føres selvstændige regnskaber.

Stk. 5. Ekstraordinære bidrag til Vejfond kan opkræves, når en generalforsamling har besluttet dette. Bidrag kan kræves indbetalt tidligst 3 måneder efter vedtagelsen.

Stk. 6. Indbetalinger skal så vidt muligt ske elektronisk.

Stk. 7. Kontingent, der ikke er betalt inden 14 dage efter modtagelsen af 1. rykker, pålægges et lovligt rykkergebyr ved udsendelse af 2. rykker.

Stk. 8. Bliver restancer og gebyrer ikke betalt senest den i rykkerskrivelsen angivne dato, overgiver foreningen kravet til inkasso for medlemmets regning efter rentelovens bestemmelser, med mindre der foreligger anden aftale med bestyrelsen.

§ 6. Regnskab og økonomi

Stk. 1. Ved regnskabsårets afslutning den 31. december udarbejdes driftsregnskab og status, der skal godkendes af den samlede bestyrelse og tilsendes revisorerne inden 1. marts.

Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Ved en af disses forfald indtræder næstformanden. Kassereren kan trække på den løbende driftskonto alene.

§ 7. Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8. Ordensregler

Stk. 1. Ordensreglerne er et bilag til vedtægterne. Ordensreglerne besluttes af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal. Medlemmerne, deres husstand og gæster er pligtige til at overholde ordensreglerne.

Stk. 2. Dersom et medlem udlejer/udlåner sit fritidshus kan medlemmet gøres ansvarlig for lånerens/lejerens eventuelle overtrædelse af reglerne.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan alene ske på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft ved modtagelse af referatet fra generalforsamlingen.

-o-o-o-

Vedtægterne er:

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. oktober 1968

Revideret på generalforsamlingen den 28. september 1969

Revideret på generalforsamlingen den 13. september 1981

Revideret på generalforsamlingen den 8. september 1991

Revideret på generalforsamlingen den 8. september 2013